WYNIKI ANALIZ

Wyniki tych analiz prowadzą do konkluzji, że czynnikowa struk­tura zazdrości składa się z części wspólnej oraz z czynników specy­ficznych. Rzecz jasna, że obszar wspólny zależy od tego, jakie i ile grup kulturowych zostanie uwzględnionych w puli danych wyjścio­wych i jakie charakterystyki (wymiary) są wykorzystane w analizie porównawczej. Im mniej kultur, im bardziej są do siebie podobne oraz im bardziej ogólne wymiary, tym większy obszar wspólnej wa­riancji. Jednocześnie wyniki te mówią pośrednio o złożoności poję­cia, których jest kryterium porównań. Poszerzenie liczby odmien­nych grup badawczych służy z jednej strony dookreślaniu pojęcia, a z drugiej pozwala na bardziej adekwatną charakterystykę każdej grupy.W odniesieniu do wartości przypisywanej rodzinie przez polskie społeczeństwo wysunęliśmy hipotezę, że Polacy są bardziej zaz­drośni niż członkowie społeczeństw zachodnich. Badania kwestio­nariuszowe wśród trzech narodowości potwierdziły nasze przypusz­czenia (zob. Zaleski i Hupka, 1991-92). Polacy w porównaniu z Niemcami i Amerykanami okazali się bardziej zazdrośni w takich wymiarach jak Zagrożenie dla wyłączności związku, Awersja do autonomii partnera, Zależność oraz Samoponiżenie-zawiść. Ponie­waż wyniki dotyczą naszej populacji, zatem przedstawię je nieco bardziej szczegółowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *